این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردمهلت ارسال مقاله

3تیرماه

مهلت واریز هزینه

5تیرماه

زمان همایش

8تیر96

صفحه اصلی > محورهای کنفرانس
.: محورهای کنفرانس

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

The 3rd National Conference of New Researches in the Field of Humanities
and Social Studies in Iran

محورهای همایش:

1-پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی

2- پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی

3- پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش

4- پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی

5- پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی

6- پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی

 7-پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی

8- پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی

 9- پژوهش های نوین در حوزه مدیریت

10- پژوهش های نوین در حوزه تاریخ