این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردمهلت ارسال مقاله

3تیرماه

مهلت واریز هزینه

5تیرماه

زمان همایش

8تیر96

صفحه اصلی > اعضای کمیته داوران
.: اعضای کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1.         

سرکار خانم دکتر سیده سارا کریمی زاد

دانشگاه تهران مرکز

2.        

جناب آقای دکتر فرهاد احمدی

دانشگاه پیام نور پاوه

3.       

جناب آقای حسین عزیزی نژاد

دانشگاه آزاد و دانشگاه جامع علمی کاربردی

4.        

جناب آقای صادق صیدبیگی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

5.       

جناب آقای هاشم اندیشه

دانشگاه اصول الدین قم

6.        

جناب آقای رضا فراشبندی

دانشگاه پیام نور شهرستان تنگستان

7.       

سرکار خانم فرشته مرادی

دانشگاه پیام نوراصفهان

8.       

جناب آقای عباس حضرتی

دانشگاه فرهنگیان اصفهان

9.        

سرکار خانم محبوبه ثابت ایمانی

دانشگاه فنی دختران نیشابور